Integritetspolicy

Vi på Mowido värnar om våra användare, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in och använda dina uppgifter med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.

Här beskriver vi:

 • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför.
 • Hur vi använder dina personuppgifter.
 • Vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till personuppgifter.

All behandling av personuppgifter inom Mowido sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att kontakta annonsörer behöver vi behandla vissa uppgifter om dig. När du använder Mowido för att söka efter bostäder som intresserar dig lämnar du också automatiskt ifrån dig information om dig själv på olika sätt.

De personuppgifter Mowido samlar in och behandlar om dig som användare av vår tjänst är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Geografisk information

och andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för vår tjänst. Viss information inhämtas automatiskt när du använder vår tjänst:

 • Information om din användning av Tjänsten, t.ex. hur du navigerar i Tjänsten och vilka sidor du har besökt
 • Teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Tjänsten som, IP-adress, Hårdvarutyp, Operativsystem och Webbläsarversion
 • Geografisk information
 • Adressuppgifter via offentliga register

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Uppgifter som vi samlar in om dig och andra användare av Mowido.se används för att tillhandahålla och förbättra Mowidos tjänster. Vi delar med oss av information om dig till andra, exempelvis leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, myndigheter och samarbetspartners. Här kan du läsa mer om vilka vi lämnar ut personuppgifter till.

Myndigheter

Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter, såsom polisen och skatteverket, på myndighetens begäran om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut eller till rättsvårdande myndigheter för att bidra till en pågående brottsutredning. När vi delar personuppgifter med myndigheter sker det antingen på grund av att vi har en rättslig skyldighet att göra det eller på grund av att vi har ett berättigat intresse av att bidra till en pågående brottsutredning.

Samarbetspartners/mäklarbyråer som annonserar sina bostäder hos oss

Om du skickar meddelanden till mäklare som annonserar på Mowido delar vi de personuppgifter som du lämnar i meddelanden och formulär med den du kontaktar. Om den du kommunicerar med är ett företag blir mottagaren personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som dina meddelanden kan innehålla. Vi delar uppgifter med dessa mottagare för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt syfte.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke.

Överföring till samarbetspartners i tredje land

Några av våra samarbetspartners har delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (sådana länder kallas för "tredje land"). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Vi ser till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Personinformation - till exempel ditt namn, e-postadress, telefonnummer m.m. Dessa uppgifter lagras så länge du är aktiv kund hos oss och under 12 månader därefter.

Meddelanden som du skickat till Mowidos kundservice eller övrig personal. Dessa uppgifter lagras så länge du är aktiv kund hos oss och under 12 månader därefter.

Data som vi registrerar när du surfar runt på Mowido. Det kan vara uppgifter om vilka annonser du tittar på, vilka knappar du trycker på och vilka sidor du är inne på. Dessa uppgifter lagras i högst 12 månader från det att de samlades in.

Uppgifter om din geografiska position. Dessa baseras på din IP-adress eller din mobila enhets platsinformation. Uppgifter om var du är när du använder Mowido sparas i högst 30 dagar och förnyas så snart en ny uppgift kommer in, då raderas den gamla uppgiften.

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Mowido behandlar personuppgifter om dig. Om Mowido behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifterna som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger Mowido rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Mowidos administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Mowido, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

 • m personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in.
 • m behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen).
 • m du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning).
 • m personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse.

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Mowido ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Mowido ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att Mowido begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Mowido får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om Mowido inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Mowidos behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Mowidos eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripen profilering. Mowido får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Mowido inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Mowido får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får Mowido inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att skriftligt avsluta korrespondens i e-post och mobil kommunikation som vi skickar dig.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och Mowido samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från Mowido till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (som föreslås byta namn till "Integritetsskyddsmyndigheten").

Uppdateringar av den här policyn

Om vi gör ändringar i den här personuppgiftspolicyn kommer vi att publicera en uppdaterad version på Mowidos webbplats.

Denna version av Mowidos personuppgiftspolicy publicerades den DAG MÅNAD 2021.